YUYUN LIANG

YUYUN LIANG

Director - Academic Outreach

QIAN ZHANG

QIAN ZHANG

Director - Cross Chapter Programs

JOSH DILLY

JOSH DILLY

Director - Community Outreach

JULIANNE WOLFE

JULIANNE WOLFE

Director - Communication

JULIANNE WOLFE

COLLEEN WOLFE

COLLEEN WOLFE

Director - Marketing

JASON MCMANN

JASON MCMANN

Director - Outreach

NATASHA LIGHTNER

NATASHA LIGHTNER

Director - Volunteer

NATASHA LIGHTNER

VATSAL VAJANI

VATSAL VAJANI

Director - Technology